THPT TƯ THỤC BÁN TRÚ: APPLE VALLEY CHRISTIAN SCHOOL, TIỂU BANG CALIFORNIA (CA)

(0 votes)

Trường Apple Valley Christian được thành lập năm 1976, thuộc khu vực High Desert, hạt San Bernardino. Mặc dù trường có quy mô khá nhỏ nhưng vẫn được coi là điểm đến lí tưởng cho học sinh trong nước và Quốc Tế. Học sinh có cơ hội được tham gia rất nhiều cuộc thi học thuật lớn như Olympic Toán học, Diễn thuyết và Nhạc hội Band & Piano.